Adolf Hitler

Østrig, 1889-1945 10.12.15

Tysk diktator.

Tysk politiker og diktator. Født i Braunau, Østrig, som søn af en toldembedsmand; boede 1903-18 i Wien, flyttede derpå 1913 til München og gjorde 1914-18 tjeneste på vestfronten som frivillig. Deltog 1920 i grundlæggelsen af National-Sozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP), hvis demagogiske agitation især vandt genklang hos den forarmede og revanche-lystne middelstand. Anklagedes efter et mislykket kupforsøg i München 1923 for højforræderi og idømtes 1924 fem års fæstningsarrest, men løslodes ½ år efter; dikterede under fængselsopholdet til sin medfange Rudolf hess kampskriftet Mein Kampf om sine »germanske« og antisemitiske synspunkter. Under den økonomiske krise efter 1929 øgedes tilslutningen til NSDAP stærkt, og ved rigsdagsvalget juli 1932 blev partiet Tysklands største. Skønt det gik 2. mio. temmer tilbage ved et nyt rigsdagsvalg i november samme år, blev Hitler 30. januar 1933 af Hindenburg udnævnt til rigskansler. Ved valget marts 1933 opnåede NSDAP og det reaktionære Tysk-nationale Parti tilsammen flertal i rigsdagen. 30. juni 1934 (De lnge knives nat) udrensede Hitler sit partis radikale elementer ved at lade Ernst Röhm og andre farlige modstandere i SA myrde. Ved Hindenburgs død udnævntes Hitler 2. august 1934 efter en folkeaf-stemning til fører (Führer) og rigskansler, hvilket gav ham uindskrænket diktatorisk magt; han blev smatidig øverstkomanderende for hæren. Afhjalp Tysklands sociale nød ved oprustning og dermed følgene industrialisering og ved offentlige arbejder, bl.a. bygning af vældige vejanlæg. Hitler var i disse år afgjort populær i Tyskland, i vide kredse forgudet; han havde en næsten hypnotisk magt såvel over sine nære medarbejdere som over folkemasserne, op det gjorde intet skår i hans popularitet, at han var den drivende kraft bag en systematisk udryddelsespolitik over for jøderne i Europa. 1935 indføte han almindelig værnepligt, 1936 annekteredes Rhinlandet, 1938 gennemførtes Anschluss af Østrig, Tjekkoslovakiet blev sønderlemmet 1938-39, og ved pagten med Sovjetunionen af 23. august 1939 aftaltes faktisk en deling af Polen, hvilket tillod Hitler at åbne krigen mod dette land 1. september. +++