USA

Tench-klassen SS: 31

           
SS 417 Tench Portsmouth Navy Yard 1-4-44 7-7-44 6-10-44 udfaset 8-5-70; ophugget
SS 418 Thornback

Portsmouth Navy Yard  

5-4-44 7-7-44  13-10-44 udfaset 1-7-71>Tyrkiet 
SS 419 Tigrone

Portsmouth Navy Yard

8-5-44 20-7-44 25-10-44 udfaset 27-6-75; sænket som mål 25-10-76
SS 420 Tirante Portsmouth Navy Yard 28-4-44 9-8-44 6-11-44  udfaset 1-10-73; ophugget
SS 475 Argonaut Portsmouth NSY 28-6-44 1-10-44 15-1-45 decom. 2-12-68; to Canada
SS 476 Runner Portsmouth NSY 10-7-44 17-10-44 6-2-45 decom. 15-12-71
SS 477 Conger Portsmouth NSY 11-7-44 17-10-44 14-2-45 decom. 29-7-63
SS 478 Cutlass Portsmouth NSY 22-7-44 5-11-44 17-3-45 to Taiwan 4-73
SS 479 Diablo Portsmouth NSY - 30-11-44 - -
SS 480 Medregal Portsmouth NSY - 15-12-44 - -
SS 481 Requin Portsmouth NSY - 1-1-45 - -
SS 482 Irex Portsmouth NSY - 26-1-45 - -
SS 483 Sea Leopard Portsmouth NSY 7-11-44 2-3-45 11-6-45 to Brazil 73
SS 484 Odax Portsmouth NSY - 10-4-45 - to Brazil 
SS 485 Sirago Portsmouth NSY - 11-5-45 - -
SS 486 Pomodon Portsmouth NSY - 6-12-45 - -
SS 487 Remora Portsmouth NSY, NH 5-3-45 7-12-45 3-1-46 to Greece
SS 488 Sarda Portsmouth NSY - 24-8-45 - -
SS 489 Spinax Portsmouth NSY - 20-11-45 - -
SS 490 Volador Portsmouth NSY - 17-1-46 - -
SS 522 Amberjack Boston NSY 8-2-44 15-12-44 4-3-46 to Brazil 73
SS 523 Grampus Noston NSY - 15-12-44 - to Brazil
SS 524 Pickerel Boston NSY - 15-12-44 - -
SS 525 Grenadier Boston NSY 8-2-44 15-12-44 10-2-51 to Venezuela 73