Yuushio-klassen SSK (Type 573)

Japan: 10

Nr./klasse Værft Køllagt Søsat Noter Noter
SS573 Yuushio Mitsubishi, Kobe 3-12-76   -
SS574 Mochishio   - 28-4-78   -
575 Setoshio   - 17-4-79   -
576 Okishio   -   -
577 Nadashio Mitsubishi, Kobe   -
SS578 Hamashio Kawasaki -4-82 - -3-85 -
SS579 Akishio Mitsubishi - - - -
SS580 Takeshio - - - - -
SS581 Yukishio - - - - -
SS582 Sachishio Kawasaki - - - -